Monthly Archives: Ιανουαρίου 2009

>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

>

Απόσπασμα απο το βιβλίο «Οι Εβραίοι όλη η αλήθεια»,το βιβλίο που οι Εβραίοι προσπαθούν να απαγορεύσουν…

«Οι αδελφοί Ρικάρντο στην ‘Αγγλία καί -ποιος άλλος;- οι Ρότσιλντ στην Γαλλία θησαυρίσανε εκμεταλλευόμενοι τίς ανάγκες τον επαναστατημένου ‘Ελληνικού Έθνους, γιά όπλα καί τρόφιμα.Τά χρήματα πού προκαταβολικά άρπάξανε οι ‘Εβραίοι σέ τόκους, μεσιτείες καί προμήθειες ήσαν τόσον τεράστια, ώστε προκαλέσανε τήν άντίδρασι των Φιλελλήνων Ευρωπαίων. Οι Ρικάρντο γιά νά δώσουν δάνεια, έλαβαν άπό μας προμήθεια περίπου διπλασίαν άπ όσα χρήματα είχαν συλλέξει στην Ευρώπη όλοι οι Φιλέλληνες!! Άρκεί νά διαβάσετε σέ μιά βιβλιοθήκη τους TIMES της 5 Σεπτ. 1826 οι όποιοι γράφουνε ότι «οι κύριοι Ρικάρντο τσεπώσανε (havepocteted) 64.000 Λ.» καί στίς 15 Σεπτ. 1826 σχολιάζουν:

«The pretty item reserved as commission by the contractors of the second loan (amounting to 64,000 L.) nearly doubles the voluntary contributions of all the Philhellenes in Europe, including those of committees and corporations, of colleges and universities, of classical ladies and benevolont princes -ofpriests, artists, philosophers and statesmen- the produce of benefit concerts, and the collection of charity sermons» δηλαδή: «τό δελεαστικό ποσό πού επεφύλαξαν δι εαυτούς οι εκδότες του δευτέρου δανείου (ανερχόμενο σέ 64.000 Α.) είναι σχεδόν διπλάσιον άπό τίς εθελοντικές συνεισφορές όλων των φιλελλήνων στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών των επιτροπών καί των συλλόγων τών σχολών καί τών πανεπιστημίων, τών φιλο-κλασσικών κυριών καί τών ευεργετικών πριγκήπων, τών ιερέων, καλλιτεχνών, φιλοσόφων καί πολιτικών – τού προϊόντος τών συναυλιών καί τών εράνων στίς εκκλησίες»!!! Ναί, βέβαια μας δώσανε δάνειο οι Εβραίοι καί μας γδάρανε ζωντανούς μέ τους υπερβολικούς τόκους καί τίς πρωτοφανείς προμήθειες.
Ό καθηγητής ‘Ανδρεάδης στό βιβλίο του «’Ιστορία τών εθνικών δανείων» («Βιβλιοθήκη ιστορικών μελετών», αριθμ. 202, Αθ. 1904) γράφει ότι:
«οι κ.κ. Ρικάρδοι όχι μόνον ήρνήθησαν νά άναγνωρίσωσι τήν επιτροπή, άλλα καί προσεπάθησαν νά παρεμβάλωσι πάν πρόσκομμα είς τήν άνεύρεσιν της αληθείας» (ένθ. άνωτ. σελ. 26) καί αναφέρει τίς άπατες καί τους εκβιασμούς, πού της έκαναν εκείνοι οι Εβραίοι, οι όποιοι ανέβαζαν τίς μεσιτείες καί τεχνητά αΰξαιναν τήν αξία τών μετοχών (ένθ. άνωτ. σελ. 32) ή δίνανε παραγγελίας γιά ατμόπλοια χωρίς τήν έγκριση τών Ελλήνων σέ εξωφρενικές τιμές γιά νά κερδοσκοπούν (ένθ. άνωτ. σελ. 49) σχολιάζει ότι τά ποσά τον δευτέρου δανείου αντί «…νά σταλώσι κατεπειγόντως εις ‘Ελλάδα, έμειναν έν ‘Αγγλία, χρησιμεύσαντα μόνον εις τό νά προμηθεύσωσιν είς τους κ.κ. Ρικάρδους καί συντροφίαν μεσιτικά καί μέσον απαλλαγής είς καλήν τιμήν των ελληνικών ομολογιών, ας ούτοι ε’ιχον».Οι ‘Εβραίοι Ρότσιλντ γιά νά μας παρασύρουν νά δανεισθούμε από αυτούς μας έκαναν αρχικά μιά δωρεά! καί κατόπιν δανείσανε τήν Ελλάδα μέ βαρύτατους όρους, μέ ληστρικά ωφελήματα, μεσιτείες, έξοδα εκδόσεως! καί μέ τήν έγγύησιν τών τριών Δυνάμεων!!!Στην έκμετάλλευσι πού υφιστάμεθα άπό τους Εβραίους δανειστές έβαλε τέλος ό βασιλεύς «Οθων ό όποιος «…άπό της ένηλικιώσεως αυτού ουδέν σχεδόν συνωμολόγησε δάνειον ουδέ ανεγνώρισε τά δάνεια τής ανεξαρτησίας…» (ένθ. άνωτ. σελ. 73).
Μή πληρώνοντας λοιπόν ό Οθων τους δήθεν Γάλλους καί δήθεν «Αγγλους, προκάλεσε τήν όργήν των. Τόν πολεμήσανε καί τόν ρίξανε, έν ονόματι τής δημοκρατίας καί τών λαϊκών ελευθεριών…Δυστυχώς οι ελάχιστοι έβραιοπράκτορες κατέχουν θέσεις κλειδιά στην έκπαίδευσι εξ αιτίας τής δικής μας αδιαφορίας κι αποκρύπτουν τήν αλήθεια, σχετικά μέ τήν οικονομική έκμετάλλευσι πού υπέστη τό επαναστατημένο έθνος μας άπό τήν Εβραϊκή κεφαλαιοκρατία. Γιά νά ανακαλύψετε τήν ιστορική αλήθεια πρέπει νά ερευνήσετε μόνοι σας τά αρχεία. Στην έκδοσι «Αρχείων τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας» (τόμος Α’ σελ. 164, 165, 227) θά συναντήσετε τους Εβραίους τραπεζίτες αδελφούς Ρικάρντο (‘Ιακώβ καί Σαμψών) πού τό 1826 ζητήσανε γιά έγγύησι τοκογλυφικών δανείων μέρος τής ‘Ελλάδος!

‘Ιδού τό κείμενον:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 6η

Προεδρία του κ. Πανούτζου Νοταρά

Μετά τήν άνάγνωσιν τών χθεσινών ΠρακτικώνΑ’

Ανεγνώσθη έγγραφον του Εκτελεστικού ύπ αριθ. 19079, είς τό όποιον εγκλείει δύο αντίγραφα επιστολών του έν Λονδίνω κυρίου Ρικάρδου, διά τών οποίων προβάλλει νά προσδιορισθή έν μέρος εθνικής γής καί νά δοθή είς τους δανειστάς ή εξουσία επάνω είς αυτήν, ή οποία πρέπει νά θεωρηθή ώς ώρισμένη διά τό κεφάλαιον του δανείου, καί νά σταλώσι καί προϊόντα διά τήν πληρωμήν του τόκου. Αναφέρει, ακόμη, ότι οι δανεισταί δέν έμπορουν ν’ αποδεχθούν τάς πράξεις των δύο απεσταλμένων επιτρόπων Ίω. ‘Ορλάνδου καί Ά. Λονριώτον.’

Απόσπασμα τον από 7 Δεκεμβρίου γράμματος της εν Λονδίνω επιτροπής, διά τον οποίου έπέμφθη τό πρώτον αυτών των γραμμάτων (α).’Επειδή ένα από τά ουσιώδη αντικείμενα, τά όποια θέλονν απασχολήσει τήν σκέψιν τής Εθνικής Σννελεύσεως, θέλει ε’ισθαι καί ό τρόπος τον νά λάβη τήν άπαιτονμένην ύπόληψιν τό έλληνικόν δάνειον, διά νά έμπορέση νά διαπραγματευθή καί έτερον νέον δάνειον εκτός τής Ελλάδος διά τάς μεγάλας άνάγκας του έθνους, ή Διοίκησις έκρινε χρέος της νά καθυποβάλη αυτά εις τήν Έθνικήν Συνέλευσιν καί συνιστά συγχρόνως καί τόν κύριον κόμητα Γάμπαν, όστις ένεχείρισεν εις τήν Διοίκησιν τό τελευταίον γράμμα του κυρίου Ρικάρδου, καί έχει νά όμιλήση καί ή ευγενία του περί αυτής τής υποθέσεως.
Εν Ναυπλίω τη 10 ‘Απριλίου 1826Ό ΑντιπρόεδροςΓκίκας Μπότασης’Αναγνώστης ΣπηλιωτάκηςΚωνστ. Μαυρομιχάλης’Ιωάννης ΚωλέττηςΌ Προσωρινός Γεν. Γραμματεύς(Τ.Σ.) Γ. Πραΐδης(α) Απόσπασμα του από 7 Δεκεμβρίου 1825 γράμματος τής εν Λονδίνω επιτροπής, δι’ ού έπέμφθη τό γράμμα του Ρικάρδου καί Σαμψών Ιακώβου.
Περικλείεται άντίγραφον τής επιστολής τών δανειστών μας κ. Ρικάρδου (καί Σαμψών Ιακώβου) τό πρωτότυπον τής οποίας εστάλη διά του ναυαγήσαντος ελληνικού πλοίου του καπ. Δημητρίου Μιαούλη. Τό ζήτημα των, κατ’ αυτήν τήν έπιστολήν, θέλει σας φανή βαρύ σας φανερώσομεν δέ, ότι ζητήσαντές τους καθαρωτέραν εξήγησιν, έπληροφορήθημεν, ότι αυτοί δέν εννοούν άλλο, παρά νά βαλθή υπό τήν έξουσίαν των εν προσόιωρισμένον μέρος εθνικής γής, μέ τά προϊόντα τής οποίας νά πληρώνηται χρονικώς τό διάφορον ή μέρος του διαφόρου του δεύτερου δανείου.
Τοις έπαραστήσαμεν, ότι ή ελληνική Διοίκησις ύπεχρέωσε δι’ αυτό τό δάνειον, τό όποιον, από τά 55 1/2, κατήντησεν εις τά 18, καί νά ευκολυνθούν τά μέσα διά νέον δάνειον, δίότι, λέγουν, τότε τό εδώ κοινόν ημπορεί νά συλλάβει έμπιστοσύνην. Όθεν, παρακαλείται ή σέβ. Διοίκησις νά σκεφθή βαθέως και περί του ουσιώδους τούτου κεφαλαίου καί νά τό άποφασίση τό όγληγορώτερον, δίδουσα την συγκατάθεσίν της, διότι αυτό θέλει είναι εν πολλά έπιτήδειον μέσον διά νά άναστερεωθή ή εθνική μας ύπόληψις καί διά νά ευκολυνθούν καί αι εις τά ενταύθα πράξεις μας. Ίσον άπαράλλακτον τω πρωτοτύπω

Τη 10 ‘Απριλίου 1826 έν Ναυπλίω

Ό Προσωρινός Γενικός Γραμματεύς (Τ.Σ.) Γ Πραΐδης

Ώστε λοιπόν οι τοκογλύφοι Εβραίοι ζητούσαν «νά προσδιορισθή έν μέρος εθνικής γης καί νά δοθή εις τους δανειστάς ή εξουσία επάνω εις αυτήν, ή οποία πρέπει νά θεωρηθή ώς ώριαμένη διά τό κεφάλαιον τού δανείου καί νά σταλώσι καί προϊόντα διά τήν πληρωμήν του τόκου»!! κι αν δέν υποχωρούσαμε κινδύνευε ή εθνική μας ύπόληψις. Τί εκβιασμοί!! Χάριν τής ιστορίας αναφέρω ότι οι Εβραίοι απαιτούσαν ώς έγγύησιν τήν Κορινθίαν…»
Advertisement

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΣΡΑΗΛ-ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

>

Το Ισραήλ γνωρίζει πολύ καλά να δολοφονεί βρέφη…

Η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά να δολοφονεί αιχμαλώτους.

Διαφορετικές γνώσεις ίδιο αποτέλεσμα …

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ "ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ"

>

Το κεντρικό Ισραηλιτικό συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.) λειτουργεί στη χώρα μας κάτω απο συνθήκες τέτοιες,που προσβάλλουν βάναυσα την Εθνική μας αξιοπρέπεια.Συνιστά «κράτος εν κράτει» μέσα στην καρδιά της Ελλάδας και αυτό συμβαίνει, όχι απλά με την ανοχή αλλα και την υπόθαλψη του πολιτικού κατεστημένου. Εάν αναλογισθεί κανείς ότι το Κ.Ι.Σ. αποτελεί τον πυρήνα των ευρισκόμενων στην Ελλάδα σιωνιστών, καθώς σύμφωνα με δήλωση του μεταστάντος προέδρου του Ι.Λόβιγγερ (περιοδικό »Χρονικά», Ιανουάριος 1985) «ο εν Ελλάδι εβραισμός υπήρξε ανέκαθεν σιωνιστικός», σε συσχετισμό με τη δήλωση του ιδίου ότι «ο σιωνισμός συνιστά ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα», διαφαίνεται ευκρινώς η επικινδυνότητα της εβραικής παρουσίας στον ελλαδικό χώρο.
Ήδη απο το 1946, ανασυστήθηκε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, με αρχική του αξίωση να μεταβληθεί ο Αστικός Κώδικας. Η αλλαγή αυτή,είχε ως βασικό στόχο την ψήφιση ειδικού νόμου,βάσει του οποίου οι περιουσίες των αποθανόντων εβραίων, χωρίς συγγενείς, περιέρχονταν στο Κ.Ι.Σ., χωρίς μάλιστα αυτό να υποχρεούται να πληρώσει φόρο κληρονομιάς. Εκείνος ο κυβερνητικός παράγοντας που εισηγήθηκε και τελικά πραγματοποίησε αυτές τις ευνοικότατες ρυθμίσεις για τους εβραίους, ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γ.Μαύρος. Ο Μαύρος έκτοτε,κατελάμβανε τις καλύτερες θέσεις και βρισκόταν στο προσκήνιο για αρκετά χρόνια.Ήταν φανερό ότι κάποια «αόρατη» δύναμη τον βοηθούσε.
Εάν μάλιστα συσχετίσουμε το γεγονός αυτό με το ότι το πρόσωπο του ενέχεται στην υπόθεση της Κυπριακής τραγωδίας, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι τον Αύγουστο του 1974 αντήλλασε αδελφικούς ασπασμούς στην Γενεύη με τους Τούρκους, γίνονται κατανοητά αρκετά στοιχεία σχετικά με το ρόλο που διεδραμάτισε..
Επανέρχομαι στο κυρίως θέμα, αξίζει να διερωτηθεί κανείς γιατί το πολιτικό κατεστημένο κατέστησε το Κ.Ι.Σ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ακόμη γιατί η Κυβέρνση της Ν.Δ. ψήφισε το υπ αριθμόν 182 προεδρικό Διάταγμα(22-3-1978) βάσει του οποίου το Κ.Ι.Σ. αποκτά δικαιώματα, τα οποία μόνο το κράτος κατέχει. Ειδικότερα, με αυτό το Π.Δ. το Κ.Ι.Σ. δικαιούται να εισπράττει φόρους για δική του χρήση , από τους εβραίους που διαμένουν στην Ελλάδα,αντί του Ελληνικού κράτους!!!
Εάν μάλιστα αναλογισθούμε ότι το Κ.Ι.Σ. έχει αυθαίρετα απαγορεύσει με αλυσίδες την διέλευση των Ελλήνων από την οδό Μελιδονή στον Κεραμεικό,όπου στεγάζεται η Συναγωγή και άλλα εβραικά διοικητικά κτίρια, σε έναν χώρο όπου βρίσκονται ερείπια του αρχαίου νεκροταφείου του Κεραμεικού, διημιουργούνται εύλογα ερωτήματικά, αναφορικά με την ταυτότητα αυτών που κατέχουν πραγματικά τα ηνία της εξουσίας στην Ελλάδα…
Θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι εντός των κόλπων του Κ.Ι.Σ. λειτουργούν και οργανώσεις απόκρυφες, όπως η σιωνιστική οργάνωση «Μπένε Μπερίτ», η δράση της οποίας είναι ιδιαίτερα ζωτική σε παρασκηνιακό επίπεδο ανά τον κόσμο, στις δραστηριότητες της δε εντάσσεται ο έλεγχος και η κατεύθυνση άλλως εβραιογενών οργανώσεων, όπως η «Ένωση Σιωνιστών Ελλάδας(!)» και ψευδομυητικών ταγμάτων, δια της διασποράς σε αυτά μελών του.
Το Κ.Ι.Σ.,πέραν του γεγονότος ότι μπορεί να δέχεται περιουσίες εβραίων και να φορολογεί αυτούς, υποκαθιστώντας το ελληνικό κράτος, γεγονός πρωτοφανές, είναι παράλληλα απαλλαγμένο και το ίδιο απο την καταβολή φόρων, όσον αφορά την διαχείρηση των πόρων του. Επιπλέον,το Κ.Ι.Σ. δεν καταβάλλει κανέναν φόρο στο ελλαδικό κράτος για την απόκτηση, δωρεά, αγορά, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ενώ παράλληλα δικαιούται να εισάγει αδασμολόγητα προιόντα προς εβραική χρήση.
Κατ επέκταση,το ΚΙΣ έχει συγκροτήσει, όπως προκύπτει από τον εσωτερικό του κανονισμό, έναν αυτάρκη και αυτοδιηκούμενο οργανισμό που επεκτείνεται σε όλους τους νομοθετικούς, διοικητικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, κ.α τομείς, υποδομή η οποία απαιτείται για την λειτουργία ενός ανεξάρτητου κράτους.
Τα προνόμια τα οποία έχουν παραχωρηθεί στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, είναι παράνομα και αντισυνταγματικά. Μπορεί κανείς να φανταστεί να λειτουργεί στο Ισραήλ «Κεντρικό Ελληνικό Συμβούλιο», το οποίο να αποτελεί νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Ισραηλινού Κράτους και οι εν Ισραήλ ευρισκόμενοι και διαμένοντες Έλληνες να υπάγονται απ ευθείας στο Συμβούλιο αυτό,παρακάμπτοντας τελείως το Ισραηλινό Κράτος?
Θα μπορούσε μάλιστα υποστηριχθεί, χωρίς κανένα απολύτως ίχνος υπερβολής, ότι οι κατα τόπους ισραηλινές κοινότητες στην Ελλάδα, αποτελούν αυτοδιοικούμενες κοινότητες, υπαγόμενες σε μία «ομοσπονδιακή κυβέρνηση»-διοίκηση, αυτή του ΚΙΣ, ασκώντας κατ ουσίαν δοίκηση κρατικής εξουσίας.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>Αποκαλύψεις πρώην αξιωματικού της ΕΥΠ για τον Αττίλα Ολγκάτς

>

Η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» δημοσιεύει σήμερα δηλώσεις του δημάρχου Νευροκοπίου Δράμας και πρώην αξιωματικού της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Βασίλη Γιαννόπουλου, σύμφωνα με τις οποίες ο Τούρκος ηθοποιός Αττίλα Ολγκάτς είχε ομολογήσει στον ίδιο δολοφονίες που είχε διαπράξει στην Κύπρο, ως στρατιώτης των δυνάμεων εισβολής.
Ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε στο «Φιλελεύθερο» ότι είχε συναντήσει τον Τούρκο ηθοποιό Αττίλα στο ελληνικό προξενείο στην Τουρκία.
«Είχε έρθει ένας άνδρας, ευσταλής, ψηλός, που με έγγραφα αποδείκνυε ότι υπήρξε αλεξιπτωτιστής καταδρομέας του τουρκικού στρατού, που υπηρέτησε στην Κύπρο.
Μάλιστα, τα έγγραφά του τα συνόδευε διάκριση για τις ηρωικές του πράξεις», δήλωσε ο Βασίλης Γιαννόπουλος, που τότε είχε αναλάβει τη σε βάθος έρευνα του ζητήματος των αγνοουμένων της Κύπρου στην Τουρκία.
«Η μαρτυρία αυτή έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του, καθώς ήταν η πιο χαρακτηριστική ομολογία των εγκλημάτων σε βάρος των Ελληνοκυπρίων. Ήταν ένας άνθρωπος αναστατωμένος, με εμφανή σημάδια ψυχολογικής κόπωσης, ο οποίος μου εξήγησε ότι βρέθηκε στην Κύπρο κατά την εισβολή, σκότωσε ανθρώπους. Υπό το κράτος των εγκλημάτων που είχε διαπράξει και της εικόνας που είχε «καρφωθεί» στο μυαλό του, όπως μου δήλωσε, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ, βασανιζόμενος από τύψεις και Ερινύες για όλα όσα είχε κάνει στους Κυπρίους», διηγείται ο κ. Γιαννόπουλος.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο άνδρας του ζήτησε να μεταφερθεί στην Ελλάδα, προκειμένου «να δικαστεί αυστηρά από τα ελληνικά Δικαστήρια και να μπορέσει να ηρεμήσει».
Όλα τα έγγραφα του Τούρκου αλεξιπτωτιστή καταδρομέα αντιγράφηκαν τότε και μπήκαν σε ειδικό φάκελο που διαβιβάστηκε στις αρμόδιες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες. Δρομολογήθηκε μάλιστα και η μεταφορά του Τούρκου στην Ελλάδα, η οποία όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.
«Είναι πολύ πιθανό το ελληνικό προξενείο να παρακολουθείτο. Ο άνδρας αυτός έκανε το λάθος να έρθει εκεί, με συνέπεια να τον δουν οι τουρκικές Αρχές, που προφανώς θα φρόντισαν να τον… εξαφανίσουν», πιθανολογεί ο αξιωματικός.
Σήμερα, 15 ολόκληρα χρόνια μετά, ο κ. Γιαννόπουλος δηλώνει ότι έμεινε εμβρόντητος ακούγοντας αυτήν, την ίδια ιστορία από τα χείλη ενός Τούρκου ηθοποιού και μάλιστα σε… ψυχαγωγική εκπομπή.
«Η ιστορία είναι τόσο ίδια, που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Αλλά και για τη φυσιογνωμία είμαι πολύ θετικός. Ναι μεν έχουν περάσει πολλά χρόνια και τον είδα από την τηλεόραση, οπότε δεν είμαι 100% αλλά 80% σίγουρος. Αν τον δω από κοντά, θα τον αναγνωρίσω αμέσως», είπε ο Βασίλης Γιαννόπουλος.
Τη μαρτυρία αυτή, που δεν είχε προηγούμενο για τις ελληνικές Αρχές, είχε μεταφέρει τότε ο πράκτορας της ΕΥΠ και στα μέλη της κυπριακής Βουλής, σε συζήτηση για τα θέματα των αγνοουμένων. Πριν από δύο χρόνια, είχε διηγηθεί την ιστορία στην εκπομπή «Φάκελοι» του Αλέξη Παπαχελά.
«Από την έρευνα και την εμπειρία μου τόσα χρόνια στο θέμα των αγνοουμένων, πιστεύω δυστυχώς, οι αγνοούμενοι έχουν εκτελεστεί. Όσες πληροφορίες είχαμε για μεταφορά τους σε φυλακές της Τουρκίας αποδείχθηκαν αβάσιμες…», ανέφερε στο «Φιλελεύθερο» ο κ. Γιαννόπουλος.

Σχολιάστε

Filed under Ελληνοτουρκικά

>Απαιτήσεις για δικαίωση μετά την ομολογία του «Αττίλα»

>

Αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί η δήλωση Τούρκου ηθοποιού Αττίλα Ολγκάτς ότι σκότωσε δέκα Ελληνοκυπρίους κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μολονότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται για σενάριο ταινίας και όχι πραγματικότητα και ότι εάν υπάρξει σχετική προσφυγή θα αποκαλυφθεί ότι δεν πρόκειται για πραγματικό περιστατικό.
Ειδικότερα, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού δήλωσε χθες ότι δεν μπορεί να αποσυρθεί η ομολογία του Τούρκου ηθοποιού Αττίλα Ολγκάτς και ότι υπάρχουν περιθώρια αξιοποίησής της. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρωτίστως είναι υπόλογη η Τουρκία για τα εγκλήματα που έχουν γίνει και γι’ αυτό η προσοχή δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε ένα άτομο, είπε.
Ο κ. Κυπριανού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί και νομικά η ομολογία του Τούρκου ηθοποιού, είπε όμως ότι πρέπει να μελετηθεί πολύ προσεκτικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Εξάλλου ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Α. Λοβέρδος δήλωσε ότι «η συγκλονιστική ομολογία του Τούρκου Αττίλα Ολγκάτς θέτει στην ελληνική κυβέρνηση την υποχρέωση να απαιτήσει δικαίωση για τους πολίτες που δολοφονήθηκαν στην Κύπρο από τον εισβολέα».
Στο μεταξύ, ο Τούρκος ηθοποιός- μιλώντας στην εφημερίδα «Χουριέτ»- ζήτησε συγγνώμη επειδή χρησιμοποίησε τα ΜΜΕ για την προβολή του σεναρίου που, όπως λέει, έγραψε ο ίδιος.
«Εδώ και τριάντα χρόνια είχα στο νου μου την ιστορία αυτή», είπε ο Τούρκος ηθοποιός. «Ήθελα να γυρίσω μια ταινία όπως ο στρατιώτης Ράιαν και εργαζόμουν εδώ και πολύ καιρό πάνω σε αυτό. Ανέφερα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής το σενάριο αυτό. Ήμουν περίεργος να δω ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Σκοπός μου ήταν να προκαλέσω σοκ». «Ας γίνει προσφυγή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», πρόσθεσε.
«Αυτό θα με χαροποιήσει, διότι θα αποκαλυφθεί ότι δεν πρόκειται για πραγματικό περιστατικό». Ο τουρκικός Τύπος έγραψε ότι ο Ολγκάτς το 1974 ήταν μεν ως στρατιώτης στην Κύπρο, αλλά ότι δεν ήταν μάχιμος και δεν έπιασε στα χέρια του όπλο.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>Δικάστηκε για τον θάνατο Ηλιάκη…

>

Για πρώτη φορά το δικαστήριο της Ευελπίδων δίκασε Τούρκο πιλότο, που ήταν κατηγορούμενος για τον θάνατο του κυβερνήτη της Πολεμικής μας Αεροπορίας, Κώστα Ηλιάκη, που σκοτώθηκε στις 23 Μαϊου 2006, όταν το F16 που οδηγούσε έπεσε στη θάλασσα, στη διάρκεια σύγκρουσης στον αέρα με τουρκικό αεροσκάφος που παραβίασε το FIR Αθηνών, στην Κάρπαθο.
Οι δικαστές του ΙΑ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου επέβαλαν φυλάκιση 4 ετών στον Τούρκο πιλότο Χαλί Ιμπραχίμ, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και φυσικά δικάστηκε ερήμην, αφού ούτε εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ενώ -όπως ακούστηκε στη δίκη- κλητεύθηκε ως «αγνώστου διαμονής».
Στη δίκη, την οποία προκάλεσαν με μήνυσή τους δύο δικηγόροι Κορίνθου, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση ούτε με το θύμα, ούτε με την υπόθεση, σημαντικές πτυχές της ιστορίας έμειναν σκοτεινές και ανεξερεύνητες και ερωτηματικά αναπάντητα, όπως το γιατί δεν εκπροσωπήθηκε το Δημόσιο στο δικαστήριο, όπως και η οικογένεια του νεκρού και γιατί ούτε η ελληνική πολιτεία, ούτε οι συγγενείς του Ελληνα δεν κίνησαν ποινική διαδικασία εναντίον του Τούρκου κατηγορουμένου.
Μάρτυρες τα αδέλφιαΣτη δίκη εμφανίστηκαν ως μάρτυρες δύο αδελφοί του Ελληνα πιλότου, που κατέθεσαν πως ό,τι έμαθαν, το έμαθαν από το πόρισμα της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο δεν προσκομίστηκε στο δικαστήριο, επειδή θεωρείται απόρρητο.
Οι μηνυτές δικηγόροι Νίκος Λόης και Μαρία Λαζάρου είχαν ζητήσει την τιμωρία του Τούρκου σε βαθμό κακουργήματος.
Στις καταθέσεις τους συνάδελφοι του Κώστα Ηλιάκη, τον χαρακτήρισαν «έμπειρο και ικανό», ωστόσο υποστήριξαν ότι δεν μπορεί να πει κάποιος με ακρίβεια τι έχει γίνει, εάν δεν είναι μέσα στο αεροσκάφος, επειδή στον αέρα όλα εξελίσσονται πολύ γρήγορα και πρόσθεσαν ότι δεν μπορούν να αναφέρουν περισσότερα για θέματα που άπτονται εθνικής ασφάλειας.
Την ενοχή του Τούρκου πιλότου ζήτησε η εισαγγελέας του δικαστηρίου, που μίλησε για «εμφανή αμέλειά του» και τόνισε:
«Οι αδέξιοι χειρισμοί του και η διαρκής παρενόχληση που έκανε στο ελληνικό αεροσκάφος, ήταν η μόνη ενεργός αιτία της σύγκρουσης…».

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>Οτσαλάν κατά του Ισραήλ

>

Απόσπασμα από τη συνομιλία του Αμπντουλλάχ Οτζαλάν με τους δικηγόρους του στις 21 Ιανουαρίου 2009, στις φυλακές του Ιμραλί:
Μετάφραση: Σάββας Καλεντερίδης

Το Ισραήλ θέλει τη φίμωσή μου
«Αυτός που δεν θέλει να μιλάω, αυτός που θέλει τη φίμωσή μου είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ παίζει ολόκληρο τον κόσμο με το δαχτυλάκι του. Ξέρω πολύ καλά τη δύναμη και την ισχύ του Ισραήλ. Στην απολογία μου έχω αναφερθεί διεξοδικά στο θέμα. Όλοι μένουν άναυδοι με την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Δεν υπάρχει λόγος να μένουν άναυδοι. Το Ισραήλ προετοίμαζε αυτή την ιδεολογία επί 800 χρόνια, είναι μια ιδεολογία της οποίας οι ρίζες φθάνουν 2000-3000 χρόνια πίσω. Όλα είναι πολύ καλά σχεδιασμένα. Η επίθεση στη Γάζα επαληθεύει την άποψή μου.Στην απολογία μου είπα ότι στην υπόθεση της σύλληψής μου τα 200 έθνη-κράτη του κόσμου παραδόθηκαν στο Ισραήλ. Τώρα επαληθεύομαι. Στην απολογία μου αναφέρθηκα σε δυο κεντρικά σημεία και στα δυο επαληθεύομαι.Αυτοί χρησιμοποίησαν τον χριστιανισμό, χρησιμοποίησαν το ισλάμ, ακόμα και τον ινδουισμό. Αυτοί διαμέλισαν την ισπανική αυτοκρατορία, που μετρούσε 400 χρόνια ιστορίας. Αυτοί διαμέλισαν και διέλυσαν την Αυστροουγρική και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.Είπα επίσης ότι 50 αραβικά κράτη δεν κάνουν ένα Ισραήλ. Ακόμα και ο ΟΗΕ φάνηκε αδύναμος μπροστά στο Ισραήλ. Όλοι ήταν αδύναμοι μπροστά στο Ισραήλ. Εδώ και 500 χρόνια οι Εβραίοι εργάζονται από κοινού με την Αγγλία σε τρεις περιοχές. Τη Μέση Ανατολή, την Ανατολία και τον Αραβικό κόσμο. Τα έθνη-κράτη στον κόσμο είναι διακόσια τον αριθμό. Αυτά είναι κατασκευάσματα της Ολλανδίας και της Αγγλίας, εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Τα κράτη-έθνη μιλούν για ανεξαρτησία, τη στιγμή που αυτά είναι τα πιο εξαρτημένα. Είναι εξαρτημένα από τον καπιταλισμό. Κινούνται στο πλάισιο που χάραξε ο καπιταλισμός.Γιατί αναφέρομαι στον Μουσταφά Κεμάλ. Ο Κεμάλ έμεινε ανεξάρτητος για μικρό χρονικό διάστημα. Μόρεσε να αντισταθεί μόνο 1,5-2 χρόνια απέναντι στην Αγγλία. Και ο Λένιν το ίδιο, ανεξάρτητος ήταν ένα-δυο χρόνια. Η Σοβιετική Ένωση και η Κίνα δεν μπόρεσαν να παραμείνουν ανεξάρτητες και στο τέλος επέστρεψαν στον καπιταλισμό».

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: πρόβατα ή λύκοι;

>

Ο μύθος του γκρίζου λύκου έχει ιδιαίτερη απήχηση στη γείτονα. Το ίδιο όμως και η ορθοδοξία. Μάλιστα η ορθοδοξία. Όσο άτοπο η και οξύμωρο να ακούγεται στην Τουρκία ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας εκδηλώνει την θέληση του να βαπτιστεί και να γίνει κοινωνός του ορθόδοξου δόγματος. Είναι με αλλά λόγια η απόδειξη ότι οι προφητείες των γερόντων της ορθοδοξίας δεν είναι μόνο κούφια λόγια. Είναι γοφιά στο στομάχι των όποιων <> που θέλουν να μας μετατρέψουν σε βουλησιαρχικά όντα χωρίς ηθικές και θεολογικές άξιες, γιατί μόνο τότε θα μπορούμε να σκεφτούμε ορθολογικά με σκοπό την κατανάλωση!!!!

Τα όσα προφητεύουν τα ασκητικά πρόσωπα της Ορθοδοξίας φυσικά δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμα και για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους όποιους μεσσιανισμούς και τελεολογικές ψυχώσεις. Ωστόσο, τα όσα προλέγονται αναφέρουν ούτε λίγο ούτε πολύ πως ο ελληνισμός θα ξαναλάμψει αφού πρώτα ο θεός θα ξυπνήσει ένα ξανθό γένος που θα παρεμβληθεί στα γεγονότα. Όλοι μα όλοι περιγελούσαν τους εκφραστές τωναπόψεων αυτών και άλλοι οι οποίοι συμφωνούσαν απέφευγαν να τις υποστηρίξουν δημόσια για να μην δεχθούν τα πυρά των <> καιεργολαβικά ορθολογιστών. Τώρα, όμως άρχισαν να διαψεύδονται…

Το ερώτημα όμως δεν είναι το αν είναι αλήθεια πως ο ελληνισμός θα ξαναλάμψει αλλά αν οι ελληνική κοινωνία και η ελληνική κρατική δομή θα αποφασίσουν να αλλάξουν στάση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πεδίο. Και η αλλαγή στάσης προϋποθέτει την αλλαγή νοοτροπίας. Ο ωχαδερφισμός και το δόγμα των μηδενικών διεκδικήσεων έχει μετατρέψειτην Ελλάδα σε χώρο προβάτων και τους έλληνες σε ανάδελφο έθνος.Αλήθεια είμαστε 15.000.000 σε όλο τον κόσμο η μας κρύβουν τηνβιολογική συνεχεία του ελληνισμού; Αλήθεια είμαστε ένα ολοκληρωμένοέθνος , έχουμε απελευθερώσει την πρωτεύουσα μας; Η Κωνσταντινούπολη σεποιον ανήκε πριν το 1453; Στους Τούρκους , στους Βούλγαρους , στουςΛατίνους, στου σέρβους , στον ανθέλληνα Πάπα; Ένωσε η Αθήνα ποτέ τον Ελληνισμό η μήπως είναι μια από τις δυο πόλεις που εγκλημάτησαν πάνωστην δόξα των Περσικών πολέμων; Είμαστε μόνο Ρωμιοί η μόνο Έλληνες ημόνο Γραικοί ή είμαστε Έλληνες = Ρωμιοί = Γραικοί= Γιουνάν = Δαναοί;

Ποιος είναι ο απόγονος και ο κληρονόμος της κλασικής Ελλάδος , τουΕλληνιστικού και του Ελληνορωμαϊκού κόσμου; Ποιος είναι αυτός ο λαόςπου συνέθλιβε στο αιγαίο τις βαρβαρικές ορδές της Ανατολής; Ποιός διέσωσε τον ελληνικό πολιτισμό , οι Άραβες ή οι λόγιοι του βυζαντίου παρά την έντονη ορισμένες φορές αντίθεση ενός ιουδαίζοντος κομματιούτης χριστιανικής εκκλησιάς; Ποια είναι τα σύνορα του ενός πραγματικού Ελληνικού κράτους;

Σε ποιον ανήκει η Μακεδονία; Στα προτεκτοράτα των Νεοταξικών ελίτ η στον ελληνισμό; Ποιος λαός περιφρονεί την συμπρωτεύουσα τις αυτοκρατορίας και διατηρεί ένα μένος μεταξύ των νότιο- ελλαδιτών και των βόρειο-ελλαδιτών; Ποιος δεν αναγνωρίσει οτι προς τον βορρά και στην Ανατολή βρίσκονται αναρίθμητοι πυλώνες για να στυλώσουν ένα οικοδόμημα που θα αφήσει άφωνη την ανθρωπότητα και τις σκοτεινές πολιτικό-οικονομικές δυνάμεις;

Ποιος λαός έχει την ανεξίτηλα γραμμένη ευχή ή κατάρα να διαδώσει ταφώτα του Ελληνικού πολιτισμού και της ορθοδοξίας στα πέρατα τηςοικουμένης; Γιατί το Αιγαίο είναι ο ζωτικός του χώρος; Γιατί η πολιτικές τουηγεσίες τον φιμώνουν και τον παραμελούν; Γιατί του κρύβουν το μέγεθοςτης πολιτισμικής του κληρονομιάς; Γιατί η Ελλάδα εν τέλει δεν τολμά τα διεκδικήσει την πολιτική του ηγεμονία στην Νοτιανατολική Ευρώπη; Γιατί αντί στο εσωτερικό της Ελλάδος αντί να προβάλλονται οι άξιες τουΕλληνισμού – μηδέν άγαν (να μην υπερβάλεις)- μέτρον άριστο προβάλλεται η κάθε είδους διαστροφή ,ή αλητεία , ο ανθελληνισμός και ο νεοραγιαδισμός. Γιατί όλα τα ΜΜΕ προστατεύουν και εκθειάζουν έναν τερατώδη δαίδαλο πολυεδρικών οργανώσεων με στόχο τον τρόπο ζωής μας και την λαϊκή μας ομοψυχία; Ποιοι θέλουν να απαξιώσουν τις πατροπαράδοτες άξιες και έθιμα; Ποιοι μας κρατούν μακριά από τις μεγάλες αποφάσεις; Ποιοι μετατρέπουν την Ελλάδα σε αποικία εξαθλιωμένων σκλάβων;Όταν απαντήσουμε στις παραπάνω ερωτήσεις θα διαπιστώσουμε ότι τοσημερινό υπόγειο της πνευματικής και πολιτικής μας ζωής οφείλεται για την δυσπραγία μας στην εξωτερική πολιτική. Οι πολιτικές μας ηγεσίες ξέρουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν την Βόρεια Ήπειρο αλλά δεν το κάνουν , το ξέρουν πως στην Μικρά Ασία κρυπτό-χριστιανοί ρωμιοίπεριμένουν την αδελφική αγκαλιά και τη ανασύσταση του Ρωμαϊκού. ΣτηνΙταλία εκατομμύρια ελληνογενείς κράζουν <>. Το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει την στάση του και να απαιτήσει τον σεβασμό από τα άλλα κράτη.

Μόνο διεκδικώντας τον ηγετικό της ρόλο θα πρωτοπορήσει και τότε οι γείτονες αλλά και Νατοϊκοί αφέντες θα καταλάβουν πως η Ελλάδα και οι δυσκολοκυβέρνητοικάτοικοι της έχουν να τους επιφυλάξουν πολλές εκπλήξεις. Η αλλαγή νοοτροπίας είναι το απαιτούμενο. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ,για να μην καταστροφολόγουμε , πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οιχειρισμοί του Πρωθυπουργού στην εξωτερική μπορούν να χαρακτηριστούν αξιόλογοι αλλά χωρίς σοβαρή προεργασία ιδίως στον τομέα της ασφάλειας και της πολιτικής άμυνας. Οι φωτιές του 2007 είναι με βεβαιότητααπόρροια καλά μελετημένου σχεδίου και σε χρονική περίοδο κρίσιμη γιατην σταθερότητα της χώρας (βλέπε εκλογές 2007). Το Δεκέμβριο του 2008 μια καλά οργανωμένη εξέγερση συγκλόνισε την Ελλάδα. Τα συνεργεία των μεγάλων δικτύων είχαν ήδη λάβει θέσεις για τον εξευτελισμό τηςΕλλάδος. Φυσικά τα ελληνικά ΜΜΕ έδειξαν πως ξέρουν να ευθυγραμμίζονταιμε τις εξωγενείς εντολές. Δυστυχώς ένα κόμμα του ελληνικούκοινοβουλίου φαίνεται πως υποθάλπεται την όλη κατάσταση και μάλιστατην σιγοντάριζε. Απλά κάθε κυβέρνηση που από την αρχή του ελλαδικούβίου αναλάμβανε πρωτοβουλίες για την απεξάρτηση της χώρας αντιμετώπιζετην οργή των προστάτιδων δυνάμεων ή την οσφυοκαμψια των πολιτικών τους αντιπάλων (Ιωάννης Καποδίστριας, Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΒ, Παπάγος, Πλαστήρας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, Γεώργιος Παπανδρέου, Δικτάτορας Παπαδόπουλος, Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστα Καραμανλής).
Το μήνυμα που στέλνουν οι <> στην <> Ελλάδα είναι σαφές.

<>.

Το στοίχημα για τον ελληνισμό δεν είναι να προστατεύσει όσα έχεικατακτήσει και να βρίσκεται σε αμυντική στάση. Κάποιοι μίλησαν για<> και για την ανάγκη υπεράσπισης του. Άθελα τουςπροεξόφλησαν την τύχη του ελληνισμού προσιδιάζοντας τον με το υπαρκτόσοσιαλισμό. Ο ελληνισμός πρέπει να αντεπιτεθεί εκμεταλλευόμενοςπρωτίστως τα ειρηνικά του όπλα :το πολιτισμό του , την φιλοσοφία, την Ορθοδοξία, την γλώσσα και την ιστορία. Ο ελληνισμός πρέπει να φερθεί<> και να διδάξει στους κακούς αντιγραφείς Αμερικάνους τονσωστό τρόπο εκμετάλλευσης της <>. Αν οι συνθήκες δεν τοεπιτρέψουν τότε οι έλληνες να σφίξουν τα δόντια και να ορμήσουν σε έναπιθανό νέο <> για να νικήσουν. Σε κάθε περίπτωση οι Έλληνεςοφείλουν να αντιδράσουν ως <> ή ως <> αλλά ως άλλοι λύκοι. Έξαλλου, δεν αρμόζει σε έναν αυτοκρατορικό λαό άλλη μια τεσσαρακονταετία νέο-οθωμανικής <> διακυβέρνησης.
Ιωάννης Κανελλόπουλος
http://www.dexter-dexter1.blogspot.com/

Σχολιάστε

Filed under Απόψεις

>Ο Παπαθεμελής καταγγέλει τον Ιό της Ελευθεροτυπίας

>

Με μια πλήρη αναλυτική και τεκμηριωμένη επιστολή απαντά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αναγέννησης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, στις αιχμές των συντακτών του ΙΟΥ της Ελεθεροτυπίας, ότι «ενώ αδελφοποίησε την ΕΥΠ με την Mossad, ζητά τώρα την σύλληψη και παραπομπή στα δικαστήρια της Ισραηλικής ηγεσίας».

Στην επιστολή του προς την Ελευθεροτυπία και τους συντάκτες του ΙΟΥ, ο κ. Παπαθεμελής αναφέρει:Ο συντάκτης της στήλης IOSPRESS της Ελευθεροτυπίας (24/1), συγχέει λάχανα με πορτοκάλια, αναφερόμενος στις θέσεις της Δημοκρατικής Αναγέννησης και του Προέδρου της. Σε ότι μας αφορά:1. Καταγγείλαμε την γενοκτονία που διέπραξε-διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, εναντίον αθώων παιδιών και αμάχων και απευθύναμε έκκληση στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προωθήσει ψήφισμα ώστε οι «27» να ενεργοποιήσουν την «οικουμενική δικαιοδοσία» που επιτρέπει στα εθνικά δικαστήρια να διώξουν και δικάσουν τα μη υποκείμενα σε παραγραφή εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, που τέλεσαν αυτόν τον καιρό πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη του ισραηλινού κράτους.2. Υποστηρίζουμε από καιρό και εξακολουθούμε να το κάνουμε, ότι οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας δεν είναι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, αλλά όπως εύστοχα τις ονόμαζε ο αείμνηστος επιφανής διπλωμάτης Μιχάλης Δούντας, σχέσεις συγκρουσιακής συνύπαρξης.Αυτό σημαίνει ότι, ο διαρκής και αδιακόπως κλιμακούμενος στρατιωτικός εκβιασμός της Άγκυρας, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπισθεί με την κατευναστική πολιτική που έχει επιλέξει η πολιτική μας τάξη. Αυτή διακατέχεται από έντονο και μόνιμο φοβικό σύνδρομο το οποίο την κατευθύνει σε παραχωρήσεις και υποχωρήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι, επιβάλλεται αλλαγή στρατηγικής. Επιβάλλεται στρατηγική αποτρεπτικής ισχύος.Δηλαδή εμείς που θέλουμε ειρήνη, πρέπει να ξέρουμε ότι ο εχθρός δεν θα μας επιτεθεί, μόνο αν ξέρει ότι δεν φοβόμαστε τον πόλεμο.Μας το ξεκαθάρισε ο Θουκυδίδης: Βιβλίο Α, κεφ. 144, 3, για όποιον θέλει να μελετήσει βαθύτερα. Έχω μιλήσει για την ανάγκη να αντιγράψουμε τους Ισραηλινούς στις αρετές τους. Όχι, χίλιες φορές όχι στα εγκλήματά τους, τα οποία καταδικάζουμε μετά βδελυγμίας.Τέλος ως υπουργός Δημόσιας Τάξης το 1994, ψάχνοντας urbi et orbi κάποια χαραμάδα φωτός για την ελληνική τρομοκρατία σε ώρες που είμασταν στο απόλυτο σκοτάδι, συμφωνήσαμε στη νομική συνεργασία με πολλές χώρες, όπως Ρωσία, ΗΠΑ, Κίνα, Ιράν, Συρία, Ισραήλ κ.λ.π. Τέλος, δεν ήταν δυνατόν να υπογράψω οποιαδήποτε συνεργασία ΕΥΠ-Μοσάντ, αφού η ΕΥΠ εκείνη την περίοδο, υπάγονταν στο Υπουργείο Προεδρίας και όχι στο Δημοσίας Τάξεως.Ψάξτε λοιπόν αλλού για σενάρια συνομωσίας.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>Ισραηλινοί bloggers παίρνουν θέσης μάχης

>

Προπογάνδα κατα παραγγελία..

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Χααρέτς το υπουργείο Απορρόφησης Μεταναστών (Εβραίων της διασποράς) άρχισε την στρατολόγηση Ισραηλινών που μιλάνε ξένες γλώσσες για να αντιμετωπίσουν την «αντισιωνιστική» προπαγάνδα (όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται) σε Αγγλικά ,Γερμανικά Ισπανικά και Γαλλικά μπλόγκ!
Ο Γενικός γραματέας του Υπουργείου Ερέζ Χαλφόν αναφερόμενος στα πρόσφατα γεγονότα (την σφαγή καλύτερα) στην Γάζα δήλωσε ότι: «κατα την διάρκεια του πολέμου προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιον τρόπο να συνεισφέρουμε και εμείς στην κοινή προσπάθεια» «Αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεράστια δεξαμενή του πλέον του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων με δεύτερη μητρική γλώσσα «Οι εθελοντές θα αποστέλουν τα στοιχεία τους με email στην Γενική Διέθυνση του Υπουργείου όπου και θα καταχωρούνται με βάση τις γλωσσες που γνωρίζουν.

Κατόπιν θα «προωθούνται» στο τμήμα MME του Ισραηλινού ΥΠΕΞ ,οι υπεύθυνοι του οποίου θα τους κατευθύνουν στις ιστιοσελίδες που κρίνουν ότι είναι «προβληματικές» ,για τα περαιτέρω!

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΑΛΚΕΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

>

Του ΗΛΙΑ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΟΥ

Τα διεθνή χαλκεία που αποτελούν τα κυρίαρχα στρατηγεία και επιτελικά κέντρα, τα οποία και χαράσσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της παγκόσμιας εξουσίας και ερήμην βεβαίως της γνώσεως και αποδοχής από τα έθνη – κράτη και από τους λαούς καταγράφονται τα εξής:

α) Το περίφημο «Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων» των ΗΠΑ (G.F.R.).
β) Η λέσχη Μπίλντεμπεργ (ΗΠΑ – Ευρώπη).
γ) Η Τριμερής Επιτροπή (ΗΠΑ). Ευρώπη – Ιαπωνία.
δ) Το παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Μέσα σε αυτά τα διεθνή πλαίσια, η Ελλάς έχει και αυτή καταστεί αδιαμφισβήτητα και στόχος βολής αυτών των κέντρων επιρροής.
Στην παγκόσμια ιστορία των εθνών, ίσως για πρώτη φορά, τα διεθνή χαλκεία των «πεφωτισμένων» συνωμοτών, που δρουν και κινούνται ύπουλα και καταχθόνια στα πολυτελή στρατηγεία τους, έχουν επιτύχει έναν απόλυτο οργανωτικό συντονισμό, παρά τις όποιες διαφορετικές «φιλοσοφίες» και συγκρουόμενα συμφέροντα που διεκδικούν σε βάρος των λαών.
Οι σύγχρονοι Καίσαρες, οι θεωρητικοί ηγέτες των «αμερικανικών» κέντρων – διεθνούς επιρροής – εξουσίας ανά τον πλανήτη κελεύουν και αποφασίζουν για τη χάραξη της διεθνούς πολιτικής, η οποία και εδράζεται στα αμιγώς καθαρά αμερικανικά συμφέροντα.
Και τι προστάζουν αυτοί οι αστέρες του διεθνούς γίγνεσθαι και της παγκοσμιοποίησης; Πρώτον να ισοπεδωθούν και να εξανεμισθούν όλοι οι πανάρχαιοι πολιτισμοί όλων των εθνών – κρατών, διότι έτσι βολεύει τη σύγχρονη Ρώμη, τις ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξει το νέο οικοδόμημά της, που σήμερα ονομάζεται Νέα Τάξη – Νέα Εποχή – Παγκοσμιοποίηση.
Η επιστημονικά σχεδιασμένη διεθνής προπαγάνδα παραπληροφόρησης, φασιστικού σκοταδισμού και σατανικών σεναρίων – καθυποτάξεως και υποδουλώσεως όλων των λαών και των εθνών – με δεδομένη την πολιτική – οικονομική και επικοινωνιακή εξουσία, που διαθέτουν σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και με τους πολιτικούς υπηρέτες τους, έχει ως αποκλειστικό στόχο την ολοκληρωτική εκμετάλλευση όλων των λαών του πλανήτου.
Η παγκόσμια ενιαία κυβέρνηση, η ενιαία (δήθεν) παγκόσμια οικονομία και η κοινή θρησκεία, είναι τα πλαστά επιχειρήματα που προτάσσουν για πειθαναγκασμό κάθε ελεύθερης εθνικής φωνής.
Πρώην Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σε άρθρο του στην W. Post – για ενδυνάμωση της πολεμικής βιομηχανίας των ΗΠΑ – συνιστούσε στις χώρες της Ευρώπης, την αγορά των νέων Αμερικανικών πολεμικών συστημάτων. Έργο γνωστό, άλλωστε, που θα αναλαμβάνουν, και διάφοροι Αμερικανοί Πρεσβευτές.
Μήπως κινδυνεύει η Ευρώπη από τις χώρες του τρίτου και εξαθλιωμένου κόσμου; Μήπως από τις πρώην της Σοβιετίας, οι οποίες όλες μάχονται για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, όταν είναι γνωστό ότι όλες οι χώρες του πρώην «υπαρκτού» σοσιαλισμού, του ανατολικού μπλοκ, ενεργούν, συναγωνιζόμενες μεταξύ τους ποια θα ενταχθεί πρώτη και σύντομα στη «μητρική» οικογένεια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Αλλά προς τι; Εξυπηρετεί; Ο καθολικός και συνολικός απόλυτος εξοπλισμός όλων των χωρών της Ευρώπης, κατά τον κ. Κοέν, ο οποίος μεταξύ άλλων γράφει και τα εξής χαρακτηριστικά: «Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι όχι μόνο δεν έχουν επενδύσει αρκετά σε στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά ορισμένες από τις επενδύσεις τους δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα».
Η ουσία όμως είναι ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες, αν επιθυμούν να πληρούν τα κριτήρια του ΝΑΤΟ στο στρατιωτικό τομέα στα πλαίσια της Συμμαχίας, αλλά χωρίς να διαχωρίζονται από αυτό.
Η εδραιωμένη πεποίθηση και ακράδαντη πίστη μας, στην απόλυτη και καθορισμένη υπαλληλοποίηση των διαφόρων πολιτικάντηδων «πολιτικών» στην παγκόσμια σκακιέρα με τον επιλεγμένο διορισμό των, στις ευαίσθητες και καίριες θέσεις – «κλειδιά» της διεθνούς πολιτικής και της διπλωματίας, δικαιώνεται οσημέραι οριστικά και τελεσίδικα.
Δεν υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία ότι τόσο η φιλοσοφία όσο και η πρακτική της Νέας Τάξεως Πραγμάτων ευαγγελίζονται την καθοριστική υποταγή της πολιτικής εξουσίας σε αυτά τα διεθνή κέντρα, τα οποία συγκροτούν στην πλειονότητά τους οι μεγιστάνες του πλούτου και της διαφθοράς όλοι οι κοσμοκράτορες και εκμεταλλευτές των πολυπληθών πηγών του πλούτου ανά τον κόσμο, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Οι διεθνείς εταιρείες πολεμικού υλικού – εξοπλισμών – τεχνολογίας – συστημάτων πάσης φύσεως επικοινωνιών – παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών – ελέγχου του διεθνούς εμπορίου, νόμιμου και μη – και κυριότατα ίδρυση και λειτουργία τιτανίων μηχανισμών (επιστημονικά, επιτελικά και σατανικά) οργανωμένης διεθνούς προπαγάνδας, σε συνδυασμό με έναν ουσιαστικό ψυχολογικό πόλεμο, συνθέτουν και συγκροτούν όλες αυτές οι συνιστώσες, τα επονομαζόμενα σήμερα διεθνή κέντρα εξουσίας.
Βεβαίως η ιστορία αρχίζει πολύ πιο πριν από σήμερα από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν άρχισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πρώτες σκέψεις για την παγκοσμιοποίηση με τη φιλοσοφία και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.
Έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα για την παραγωγή της «Βιομηχανίας» της Διεθνούς Ασφάλειας και δήθεν ειρήνης, με την ανάλυση πολιτικών κινδύνων για τη διεθνή σκηνή, αλλά ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και η ανάγκη υπάρξεως πολιτικών αναλυτών για τους δήθεν διεθνείς κινδύνους.
Και πρώτοι και καλύτεροι που έπαιξαν το ρόλο του αναλυτού διεθνούς κινδύνου για πολλαπλά (thins Tanks) στις δεξαμενές σκέψεως οι γνωστοί υπότροφοι και οικότροφοι των λεσχών επιρροής της N.S.A. της C.I.A. της D.Ι.Α. και λοιπών ευαγών ιδρυμάτων προπαγάνδας και των μυστικών υπηρεσιών!
Χένρι Κίσιγκερ, Μπρεζίνσκι, William Colby (πρώην δ/ντής C.I.A.), Ριτσαρντ Χελμ (ομοίως δ/ντής C.I.A.), ο Γιόνα Αλεξάντερ καθηγητής διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ν.Υ., ο πρώην υπουργός Τζορτζ Σουλτς, ο γνωστός καθηγητής της προπαγάνδας, στέλεχος της γνωστής Λέσχης (Rand Corporation) και πράκτορας της C.I.A. για θέματα ελληνο-τουρκικών παραμέτρων Πολ – Χέντι.
Σημειωτέον ότι ο τελευταίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων που συνδέονται άμεσα με τις ελληνο-τουρκικές σχέσεις.
Η επιστημονικά σχεδιασμένη διεθνής προπαγάνδα παραπληροφόρησης, φασιστικού σκοταδισμού και σατανικών σεναρίων καθυποτάξεως και υποδουλώσεως όλων των λαών και εθνών – με δεδομένη την πολιτική, οικονομική και επικοινωνιακή εξουσία που διαθέτουν, σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά κυρίως και με τους πολιτικούς ηγέτες τους, αργυρώνητους και μη, στο διεθνές στερέωμα – έχουν ως αποκλειστικό στόχο την ολοκληρωτική Άλωση των Εθνών και την οικονομική εκμετάλλευση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών που διαθέτει ολόκληρος ο πλανήτης. Βεβαίως, την στιγμή αυτή τραγική για τον διεθνή καπιταλισμό και τις θεωρίες των Νεοσυντηρητικών, που επικρατεί το απόλυτο χάος στο οικονομικό κατεστημένο των Η.Π.Α., τις τραπεζικές και χρηματιστηριακές χρεοκοπίες της αγοράς, η απομυθοποίηση και αποσύνθεση της απόλυτης ελευθερίας των συναλλαγών του Νεοφιλελευθερισμού και Νεοσυντηρικού Συστήματος και με τις απορρέουσες διεθνείς οικονομικές ανακατατάξεις, ίσως η συντελεσθείσα «αρνητική» συγκυρία, με την παγκόσμια λαϊκή οργή επιβραδύνει τα σχέδια και τους στόχους των «κοσμοκρατόρων».
Τρεις επισημάνσεις του Θουκυδίδη, αξίζουν ιδιαίτερης αξίας – άγνωστες βέβαια, στους ηγήτορες της ενδοτικότητας και αβελτηρίας, που δυστυχώς μας κυβερνούν καθ’ ό,τι διατηρούν στο ακέραιο την διαχρονική τους ισχύ, για την διακυβέρνηση του κράτους, αλλά και γενικότερα για τις διεθνείς σχέσεις.
Πρώτον: Το κράτος που ενδίδει συνεχώς, έστω και σε ασήμαντα πράγματα, θα υφίσταται συνεχώς πιέσεις, για περισσότερες υποχωρήσεις.
Δεύτερον: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τα ίδια ημών σφάλματα και όχι από τα σχέδια των εχθρών.
Και τρίτον: Όσο πιο πρόθυμο ένα κράτος ψυχολογικά φαίνεται ότι διάκειται στον πόλεμο, τόσο αποδυναμώνει τις ορέξεις του αντιπάλου για την διεξαγωγή του.
Κατά συνέπεια, ο Θουκυδίδης, θεωρούσε το Κράτος – Έθνος, ως τον κύριο παράγοντα, με ισχύ και ασφάλεια, σε ένα αναρχούμενο, όπως σήμερα, διεθνή περίγυρο. Η ισχύς κατά τον Θουκυδίδη, είναι η συνισταμένη όλων των εθνικών στοιχείων, ενός λαού, που μπορεί να δημιουργήσει δέος, σε κάθε αντίπαλο και αυτό, βεβαίως, με τη σημερινή ορολογία να λειτουργήσει ως παράγων αποτροπής οποιασδήποτε έξωθεν επιβουλής.
Ο πυρήνας ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, αποτελεί την συνισταμένη, όλων των δυναμικών σταθερών αυτής της χώρας.

http://www.sos.gr/stamatopoulos

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>Γεννημένος και εξειδικευμένος να ξεφτυλίζει την Ελλάδα

>

ΚΛΙΚ Πες μου λοιπόν την ιστορία σου?
Ψαριανός Γεννήθηκα για να πονώ και για να τυραννιέμαι, μεγάλωσα στην Aθήνα, στους Aμπελόκηπους και στον Xολαργό. Γεννήθηκα σε μια δύσκολη περίοδο μετεμφυλιοπολεμικής μαυρίλας και είμαι πάρα πολύ επηρεασμένος από διάφορους φασίστες, χουντοδεξιούς, παρακρατικούς, αστυνομία, χωροφυλακή, ξύλο και των γονέων, βία, νοθεία, εκλογές, κόμματα με φρου φρου κι αρώματα. Πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, παράγκες μιλάμε, εκεί στα Tουρκοβούνια. Ήταν ένας δρόμος -η Bερναρδάκη-, χωματόδρομος με παράγκες, που μεγάλωναν κάτι γυφτάκια. Σε πλινθόκτιστα με τσίγκους από πάνω -δεν υπήρχαν Eλενίτ ακόμα-, μιλάμε πολύ παλιά τώρα… ’54 με ’60.

Ήμασταν στις παράγκες. A, ναι. Eκεί στις παράγκες λασπουριά και των γονέων, όταν έβρεχε άσ’ τα… Tο σπίτι που μεγάλωσα, το μέγαρο, ο γενέθλιος οίκος, ήταν ένα πλινθόκτιστο με κοινή αυλή και τέσσερα σπιτάκια. Στα οποία υπόλοιπα τρία μεγάλωναν γυφτάκια, όπως είπα και πριν. Έχω μεγαλώσει δηλαδή με τα γυφτάκια. H δε καταγωγή μου εξ αίματος, η απευθείας ελληνική, δεν είναι τεκμηριωμένη.

ΚΛΙΚ Eννοείς ότι δεν είσαι καθαρόαιμος;

Ψαριανός Aκριβώς. Nομίζω ότι έχω καταβολές από τουρκόσπορους, Aλβανούς και τέτοια, είμαι λίγο μπερδεμένη φυλή, δεδομένου ότι το σόι του πατέρα μου ήταν από τη M. Aσία και της μάνας μου από τον Παρνασσό, από την Aγόριανη. Δηλαδή, είμαι Bλαχομικρασιάτης με καταβολές αρβανίτικες και τουρκικές ενδεχομένως. Kαι είμαι λίγο μπερδεμένος. Kι επειδή τώρα τελευταία με αυτό το καθαρόαιμο ελληνικό με τη σημαία, την Eλλάδα, τα χρώματα, την ορθοδοξία κι όλα αυτά γίνεται μεγάλη φασαρία, το γεγονός μού προκαλεί δυνατές αναταράξεις στο πολιτισμικό μου και κοινωνικό γίγνεσθαι. Eίμαι πάρα πολύ συγχυσμένος και σε ένταση, γιατί τσακώνονται όλα αυτά τα παρελθόντα μέσα μου για το ποια είναι η σημαία, ποιος την κρατάει, ποιος δεν την κρατάει, ποιος κρατάει τι…

Η υπόλοιπη συνέντευξή εδώ:

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>Οι… ειρηνικοί γείτονες μας επισκέφθηκαν και πάλι ένοπλοι

>

Tρεις σχηματισμοί τουρκικών μαχητικών, αποτελούμενοι από 16 συνολικά αεροσκάφη, από τα οποία τα οκτώ ήταν οπλισμένα, προκάλεσαν στο κεντρικό Αιγαίο τρεις παραβάσεις και πέντε παραβιάσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις η τουρκική προκλητικότητα αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από την Πολεμική μας Αεροπορία.
«Αξιολογούνται αυτή τη στιγμή όλα τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συμβάντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Πολιτείας. Η Τουρκία δεν μπορεί να βρίσκει δικαιολογίες συνέχεια για όσα δεν πράττει, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει, να θέσει τέλος, να βάλει τελεία, σε συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση, ούτε με τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, ούτε βεβαίως με τις συμμαχικές σχέσεις που θέλει να διατηρεί με τη γείτονά της, την Ελλάδα.
Η Ελλάδα συμπεριφέρεται με άψογο τρόπο προς την Τουρκία και πρέπει και η Τουρκία να επιδείξει την ίδια ακριβώς συμπεριφορά», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Ε. Αντώναρος, κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε για την παρενόχληση αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας και τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού της Τουρκίας ότι η Ελλάδα ευθύνεται για τη μη βελτίωση των σχέσεων των δύο κρατών.
Στο μεταξύ για το θέμα της παρενόχλησης ελληνικού επιβατικού αεροσκάφους, στην εναέρια περιοχή άνωθεν της Λήμνου, δεν υπήρξε επιβεβαίωση ούτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ούτε από την εταιρεία Aegean.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>Κουμουτσάκος: Καμία αλλαγή στο FIR Αθηνών

>

Αβάσιμες για τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών οι πληροφορίες περί αλλαγής του FIR Αθηνών

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με δημοσίευμα περί αλλαγής του FIR Αθηνών, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γ. Κουμουτσάκος, χαρακτήρισε «απολύτως αβάσιμες» τις εκτιμήσεις και τους ισχυρισμούς περί αλλαγής του FIR Αθηνών, τονίζοντας ότι «ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».
Ο κ. Κουμουτσάκος διευκρίνισε ότι πρώτον, ως προς το έγγραφο-πρακτικό που δημοσιεύτηκε «αφορά απεικόνιση του FIR Αθηνών και όχι επανακαθορισμό ή τροποποίησή του».
Δεύτερον, η διενέργεια συσκέψεων για την διευκρίνιση αυτών των διαδικαστικών θεμάτων γίνεται γιατί η αποτύπωση με σύγχρονο, ψηφιακό τρόπο συνεπάγεται εξειδικευμένη εργασία από αρμόδιους φορείς και έχει οικονομικό κόστος που θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τρίτον, στο πρακτικό αναφέρεται ρητά ότι θα ακολουθηθεί η συμφωνηθείσα στο πλαίσιο του ICAO γραμμή και ότι θα ληφθεί ειδική μέριμνα προκειμένου να συμπέσει η συγκεκριμένη απεικόνιση με τα θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα. «Δεν μετακινείται τίποτα», τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος.
Τέλος, υπενθύμισε ότι τα όρια του FIR Αθηνών έχουν καθοριστεί με περιφερειακή, άρα με διεθνή συμφωνία, στο πλαίσιο του ICAO (1950-1952-1958) και για οποιαδήποτε μεταβολή τους απαιτείται αντίστοιχη διεθνής συμφωνία.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

>Τα ναρκωτικά και η Τουρκία

>

του Σάββα Καλεντερίδη

Το ζήτημα της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών είναι ένα από τα σοβαρότερα που απασχολούν την ανθρωπότητα, αφού στόχος των εμπόρων του θανάτου είναι οι νέοι και τα άτομα που έχουν μειωμένο αίσθημα αυτοεκτίμησης και αυτοπροστασίας. Αν και συνειρμικά το Αφγανιστάν είναι η πρώτη χώρα που μας έρχεται στο νου όταν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο ζήτημα των ναρκωτικών, είναι σε πολύ λίγους γνωστός ο ρόλος της Τουρκίας και συγκεκριμένα του τουρκικού κράτους, στην παραγωγή και τη διακίνηση των ναρκωτικών προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Το άρθρο που ακολουθεί μας δείχνει μια διάσταση του ζητήματος.Να σημειωθεί ότι ο συντάκτης του άρθρου, Τουντζάι Οζκάν, είναι προφυλακισμένος και δικάζεται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση ΕΡΓΕΝΕΚΟΝ, η οποία είχε ενεργό…συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών και άρα μπορύμε να πούμε ότι οι πληροφορίες του Οζκάν είναι «από πρώτο χέρι».
Τέλος και επειδή, παρά τα -γαλλο-ελληνο-κυπριακά εμπόδια, προχωρά η πορεία της Ευρώπης προς την Ε.Ε., ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να αναλογιστούμε εμείς οι Ευρωπαίοι, είναι και αυτό της ελεύθερης διακίνησής τους από την Τουρκία προς τις χώρες της Ευρώπης, όταν θα έχουν εκλείψει οι τελωνειακοί έλεγχοι.

Η Τουρκία Έγινε πλέον Αγορά Κατανάλωσης Ναρκωτικών

Τουντζάι Οζκάν, Εφ. Μιλλιέτ, 20 Μαρτίου 2001
Από παλιά η Τουρκία μνημονεύονταν ως πέρασμα, ως χώρα σταθμός στο θέμα της διακίνησης των ναρκωτικών. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Το έχετε καταλάβει; Συζητήστε με τα παιδιά σας. Αν σας μεταφέρουν όσα βλέπουν σχετικά με τα ναρκωτικά στα σχολεία, στα κέντρα διασκέδασης, θα καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να σας πω. Η Τουρκία προχωράει γοργά να γίνει χώρα κατανάλωσης των ναρκωτικών. Επειδή οι δυτικές χώρες καταπολεμούν πλέον πιο αποτελεσματικά τα ναρκωτικά, η χρήση τους μετατοπίζεται προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα του περιορισμού της χρήσης των ναρκωτικών και στην Αμερική και στην Ε.Ε. Η χρήση ναρκωτικών μειώνεται συνεχώς και στα δύο αναπτυγμένα συστήματα. Ο αγώνας κατά της μαριχουάνας και κοκαΐνης στην Αμερική, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.Οι χρήστες μειώνονται συνεχώς. Στην Αμερική υπάρχει μείωση των χρηστών κατά 70% και στην Ε.Ε. κατά 60%. Αλλά η παραγωγή δεν μειώνεται. Τούτο δείχνει ότι έχουν αλλάξει οι χώρες χρήστες. Από τα χέρια των εμπόρων ναρκωτικών περνάει περίπου το 7% του παγκόσμιου ακαθάριστου εισοδήματος. Υπολογίζεται ότι τα ναρκωτικά που περνούν από τη Τουρκία κάθε χρόνο αξίζουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολλάρια. Τα ναρκωτικά που διακινούνται μέσω Τουρκίας αποτελούν το 40% της Αμερικανικής και το 60% της αγοράς της Ε.Ε. Έτσι ο ρόλος της Τουρκίας από διαμετακομιστικός, αλλάζει και γίνεται ρόλος καταναλωτικής αγοράς. Για τους διεθνείς βαρόνους των ναρκωτικών η Τουρκία αρχίζει να αποκτά το χαρακτήρα του θηράματος. Όταν ο πληθυσμός των παιδιών και των νέων στην Τουρκία είναι τόσο μεγάλος και δυστυχώς επηρεάζεται εύκολα, υπάρχει ανάγκη να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Υπάρχει ένα σύστημα καταπολέμησης, που αξιολογεί την επιτυχία του με την ποσότητα ναρκωτικών που εντοπίζεται και συλλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές στην Τουρκία. Αυτή είναι μια μέθοδος που ενθαρρύνουν οι δυτικές χώρες. Δεν έχει κανένα όφελος για εμάς. Πρέπει να γίνει μετάβαση σε ένα σύστημα που αξιολογεί των αριθμό των χρηστών και των πωλητών που βρίσκονται στους δρόμους και τους καταπολεμά. Έτσι πρέπει να περάσει σε πρώτο πλάνο η παρακολούθηση των χρηστών, η θεραπεία και η αποτρεπτικότητα στη χρήση των ναρκωτικών. Ακόμη μπορεί να ληφθεί ως παράδειγμα το σύστημα που εφαρμόζεται στην Ολλανδία για την απεξάρτηση των χρηστών. Πρέπει να συζητηθούν τα κρίσιμα θέματα, όπως είναι η ελεγχόμενη χρήση από τους εξαρτημένους χρήστες και οι τρόποι που διευκολύνουν τη θεραπεία τους. Αν δεν γίνει κάτι με τους δρόμους διακίνησης και με τους πωλητές των ναρκωτικών, αυτό θα είναι κρίμα για πολλές οικογένειες στην Τουρκία.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized